KSA privaatsuspoliitika

Isikuandmete töötlemise tingimused

Vastutav töötleja

Nendes andmekaitsetingimustes annab andmete vastutav töötleja KSA Medica OÜ (registrikood 14391553, aadress J. Vilmsi tn 5, Tallinn 10126), (edaspidi „KSA“) ülevaate sinult kogutavatest isikuandmetest, nende töötlemise eesmärgist ja õiguslikust alusest, säilitamistähtaja määramise põhimõttest, andmete edastamisel nende saajatest, sinu õigustest ja vastutava töötleja kontaktidest, sealhulgas andmekaitsespetsialisti kontakti.

Sinu andmed

Sinuga ühenduse võtmiseks ja sulle vastuvõtuaja broneerimiseks ning Sulle tervishoiuteenuse osutamiseks kogub ja töötleb KSA sinu kohta järgmiseid isikuandmeid: eesnimi, perekonnanimi, isikukood, e-posti aadress, telefon, vanus, broneeritava uuringu läbiviimise koht ning vastuvõtuaja broneerimiseks ja teenuse osutamiseks vajalikud terviseandmed, sh prillide tugevus.

Nõustudes KSA kodulehe kasutamisel küpsistega, kogutakse veebilehe arendamise. kasutajasõbralikumaks muutmise, turunduse ja statistika eesmärgil Sinu seadme kohta tehnilisi andmeid nagu kasutatud arvuti või arvutivõrgu IP-aadress, külastuse aeg. IP-aadresse ei seota isikut tuvastava teabega. Küpsistest on alati võimalik loobuda, muutes seadme veebilehitseja seadistusi ja kustutades küpsised.

Nõustudes turunduslike teadaannete saamisega, edastatakse need rühmitatuna lähtudes Sinu varasemast tegevusest KSA-s ja teadannete kasutamisel kogutakse tehnilist infot, näiteks kas avasid pakkumise, milliseid seadmeid selleks kasutad ning milliseid on nende tehnilised omadused. Turunduslike teadete rühmitamine võib Sinu nõusolekul toimuda ka automatiseeritult. Sul on õigus igal ajal loobuda teadaannete saamisest.

KSA töötleb üksnes isikuandmeid, mida sa oled meile vabatahtlikult avaldanud. Juhime sinu tähelepanu, et kui sa otsustad jätta aja broneerimiseks vältimatult vajalikud isikuandmed esitamata, siis ei ole meil võimalik sinuga ühendust võtta ning sulle aega broneerida ega sulle teenust osutada.

Andmete töötlemise eesmärk ja õiguslik alus

KSA osutab Terviseameti 28.03.2018 otsusega nr 6.4-4/67 väljastatud tegevusloa nr L04236 alusel KSA Silmakeskuses oftalmoloogia päevakirurgia- ja ambulatoorseid oftalmoloogiateenuseid. Täpsemalt on KSA keskendunud Flow 2.0 lõikevaba laserprotseduuriga lühinägevuse ja astigmatismi ravile.

Sinu isikuandmete turvalisus on KSA-le tähtis. Tervishoiuteenuse osutaja ja tervishoiuteenuse osutamisel osalevad isikud peavad hoidma saladuses neile tervishoiuteenuse osutamisel või tööülesannete täitmisel teatavaks saanud andmeid patsiendi isiku ja tema tervise seisundi kohta, samuti hoolitsema selle eest, et teenuse nõuetekohasel dokumenteerimisel ei saaks dokumentides sisalduvad andmed teatavaks kõrvalistele isikutele, kui seaduses või kokkuleppel patsiendiga ei ole ette nähtud teisiti, nagu sätestab võlaõigusseaduse § 768 lg 1. KSA kui isikuandmete vastutav töötleja vastutab Sinu isikuandmete turvalisuse eest ja hoiab neid saladuses, vastavalt eelviidatud seadusele, avaldades neid vaid seaduses sätestatud juhul ja korras.

Tervishoiuteenuse osutajal, kellel on seadusest tulenev saladuse hoidmise kohustus, on õigus töödelda isikuandmeid, sealhulgas eriliiki isikuandmeid, need on terviseandmeid, andmesubjekti nõusolekuta, vastavalt tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 41 lõikele 1. Seega on sinu terviseandmete töötlemise õiguslikuks aluseks eelviidatud seadus.

Sinu poolt eraldi antud nõusolekute alusel on KSA-l õigus kasutada veebilehel küpsiseid ja Sinu e-posti aadressi Sinu profiilile vastavate KSA uudiskirjade edastamise eesmärgil. Seejuures on sul õigus KSA-le antud nõusolekud igal ajal tagasi võtta. Nõusoleku tagasi võtmine ei mõjuta loobumisele eelnenud nõusoleku alusel toimunud töötlemise seaduslikkust.

Andmete edastamine

KSA võib edastada sinu isikuandmeid kolmandatele isikutele, nagu näiteks audiitorile, õigusabiteenust osutavale isikule, raamatupidajale võis mis tahes muule isikule, kes osutab KSA tegevuseks vajalikku teenust (nt IT-teenus). Sinu ees vastutab andmete turvalisuse eest ka andmete edastamisel KSA.

KSA on rakendanud vajalikke organisatsioonilisi, füüsilisi ja infotehnoloogilisi turvameetmeid selleks, et sinu isikuandmed oleksid kaitstud mistahes väärkasutamise, volitamatu juurdepääsu, avalikustamise, muutmise või hävitamise eest. Sinu isikuandmetele on ligipääs üksnes selleks volitatud isikutel. Seejuures kohustuvad isikuandmetele juurdepääsu omavad isikud järgima konfidentsiaalsuskohustust.

Andmete säilitamine

KSA ei säilita sinu isikuandmeid kauem kui see on KSA-le mõistlikult vajalik nende eesmärkide saavutamiseks, milleks andmeid koguti või töödeldi, järgides andmete säilitamise perioodile kohalduvaid õigusakte. Sinu terviseandmeid oleme kohustatud säilitama tervishoiuteenuste korraldamise seaduses sätestatud tingimustel 30 aastat. Turunduslikul eesmärgil kogutud teisi andmeid säilitame võimalikult lühidalt, kuid mitte kauem kui viis aastat.

Sinu õigused andmete töötlemisel

Õigus isikuandmetega tutvuda – õiguse alusel on Sul võimalik tutvuda kõikide isikuandmetega, mida KSA on Sinu kohta kogunud ja teabega, mis puudutab kogutud isikuandmete töötlemist.
Õigus isikuandmete parandamisele – õiguse alusel on Sul võimalik nõuda ebaõigete või mittetäielike isikuandmete parandamist KSA poolt. Näiteks on Sul võimalik nõuda isikuandmete parandamist olukorras, kus Sinu e-posti aadress on muutunud ning Sa soovid vana e-posti aadressi asendada uuega.
Õigus isikuandmete kustutamisele – õigust on Sul võimalik kasutada eelkõige selliste isikuandmete osas, mida KSA töötleb Sinu nõusoleku alusel.
Õigus töötlemise piiramisele – õiguse kasutamine on asjakohane näiteks, kui leiad, et Sinu isikuandmete töötlemine on ebaseaduslik või kui Sinu isikuandmete töötlemise eesmärk on ära langenud või soovid lõpetada Sulle kommertsteadaannete edastamiseks profileerimine.
Õigus võtta tagasi KSA-le isikuandmete töötlemiseks antud nõusolek – õiguse alusel on Sul igal aja hetkel võimalik võtta tagasi KSA-le isikuandmete töötlemiseks antud nõusolekud.
Õigus esitada kaebus Andmekaitse Inspektsioonile – Sul on õigus pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni poole, kui Sa leiad, et Sinu isikuandmeid ei ole nõuetekohaselt töödeldud.

Kontaktid

Kui sul on küsimusi sinu isikuandmete töötlemise kohta või soovid kasutada mõnda eelpool nimetatud õigust, siis palume sul esitada digitaalselt allkirjastatud avaldus KSA e-posti aadressile info@ksa.ee või pöörduda KSA andmekaitsespetsialisti poole aadressil info@moss.legal. KSA-l on õigus keelduda taotluse täitmisest, millisel juhul KSA teavitab sind keeldumise aluseks olevatest asjaoludest ja põhjustest.